KHẢI TƯỢNG

Truyền Giáo : Đưa Phúc Âm ra bên ngoài bốn bức tường là nền tảng tuyệt đối của Hội thánh, để tuân theo Mác 16:15 Ngài phán với họ:Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.'… Hội thánh nhấn mạnh việc làm chứng cá nhân, và các hoạt động truyền giảng khác để chia sẻ Tin Mừng. 

Sự Biến Đổi : Hội Thánh làm chứng, chia sẻ và truyền giảng cho mọi người để quyết định. Tin Mừng có sức mạnh để cứu và thay đổi những cuộc đời. 1 Phi-e-rơ 1:23 Anh em đã được tái sinh, không phải bởi hạt giống dễ hư hoại, nhưng bởi hạt giống không hề hư hoại, đó là lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời.Tín hữu trong Hội Thánh bao gồm những người được biến đổi bởi Quyền năng của Đức Chúa Trời. 

Hội Thánh Địa Phương : Đức Chúa Trời đã đặt mọi thứ cần thiết để hoàn thành ý muốn của Ngài trong việc xây dựng hội thánh địa phương . Ê-phê-sô 1:22-23Hội Thánh là thân thể Ngài, là sự viên mãn của Đấng làm đầy trọn mọi sự trong mọi loài. Ý muốn của Đức Chúa Trời được hoàn thành trong chúng ta và qua chúng ta khi chúng ta kết nối và cam kết với một hội thánh địa phương. 

Môn Đồ Hóa : Đức Chúa Trời kêu gọi đến với Ngài, và dành cho Ngài, để được trọn vẹn thông qua việc được huấn luyện và trang bị trong sự cam kết ở một Hội Thánh địa phương. Do đó, lời kêu gọi cao nhất của một Mục sư và Hội Thánh là tuân theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời trong  Ma-thi-ơ 28:19-20 Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và nầy, Ta luôn ở với các con cho đến tận thế. Amen.

Mở Hội Thánh : Kết quả của việc môn đồ hóa là việc họ được đưa vào đồng gặt của Chúa. Matthew 9:37-38 Ngài phán với các môn đồ rằng: “Mùa gặt thì thật trúng nhưng thợ gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai thợ gặt vào mùa gặt của Ngài." Hội Thánh gửi các cặp vợ chồng đến thành lập các hội thánh hoàn toàn mới, với mục đích tái tạo tầm nhìn của Hội Thánh tại khu vực mới. 

Truyền Giáo Ra Thế Giới : Từ những ghi chép đầu tiên của Kinh Thánh, khải tượng của Đức Chúa Trời là làm chứng và tác động trên toàn thế giới. Thông điệp phúc âm và khải tượng mà Đức Chúa Trời đã biểu lộ cho chúng ta không chỉ đơn thuần là của người Việt Nam, mà là do Đức Chúa Trời soi dẫn; do đó, khải tượng này vận hành và có thể hiện ở mọi quốc gia và nền văn hóa trên thế giới.  Mác 16:15 khắp thế gian / mọi người Ma-thi-ơ 28:19 muôn dânCông việc của chúng ta với tư cách những tín đồ Chúa, và Hội Thánh địa phương là cầu nguyện, đào tạo, đầu tư, gửi và hỗ trợ người đồng lao đi khắp thế giới!