14 Các ngươi là ánh sáng của thế gian. Một thành ở trên núi không thể bị che khuất... 16 Cũng vậy, ánh sáng các ngươi phải tỏa rạng trước mặt người ta để họ có thể thấy những việc tốt đẹp của các ngươi mà tôn vinh Cha các ngươi trên trời. 

Ma-thi-ơ 5:14,16

CÂU KINH THÁNH HÀNG NGÀY

 

THỜI GIAN BIỂU / GIỜ NHÓM

TRƯỜNG CHÚA NHẬT

---------------------------

Sáng 09:00 

THỜ PHƯỢNG CHỦ NHẬT

---------------------------

Sáng : 10:30 - Tối : 18:00

THỜ PHƯỢNG THỨ TƯ

---------------------------

Tối 19:00

TRUYỀN GIẢNG ÂM NHẠC

---------------------------

Tối Thứ 7 - Giữa tháng